Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników strony internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Alima-Pack Systemy Pakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., adres do doręczeń: ul. 27 Grudnia 5, 63-000 Środa Wlkp., NIP: 786-16-14-931, adres poczty elektronicznej: alimapack@alimapack.pl – zwana dalej Administratorem.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) oraz zgodnie z innymi przepisami wydanymi na podstawie lub w związku z Rozporządzeniem.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i interesów osób fizycznych, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, niszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

I. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres zbieranych danych osobowych oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez użytkownika strony internetowej.
 2. Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu:
  1. umożliwienia użytkownikowi dostępu do treści oraz usług oferowanych na stronie internetowej;
  2. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora;
  3. komunikacji z użytkownikiem,
  4. umożliwienia użytkownikowi interakcji z innymi użytkownikami za pośrednictwem grup lub forów online,
  5. doskonalenia usług Administratora,
  6. wykonania obowiązków Administratora nałożonych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub organy państwowe.
 3. Administrator w określonych okolicznościach może udostępniać dane osobowe stronom trzecim. Możliwymi odbiorcami danych osobowych użytkowników mogą być partnerzy biznesowi Administratora, podmioty udostępniający treści oferowane na stronie internetowej, organy państwowe. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, płeć, wizerunek.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem.

II. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez użytkownika strony internetowej w następujących celach:
  1. identyfikacji użytkowników;
  2. zapamiętywania danych użytkowników;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania;
  4. dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej.
 3. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze strony internetowej. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych np. w formularzu kontaktowym danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przesłania formularza kontaktowego i korzystania z podobnych funkcjonalności strony internetowej.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator opiera się na następujących podstawach prawnych:
  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania uzasadnionego interesu handlowego Administratora
  3. przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest dla wywiązania się przez Administratora z zobowiązań prawnych.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika może być konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) lub konieczność zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia).

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo do żądania ich niezwłocznego usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 3. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia i inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych udostępnionych w Aplikacji:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. Certyfikat SSL.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się do darmowego newslettera.